Past office bearers


Dr. M.N.Nagraja

Dr..N.Shivashankar

Dr.Shantha Radha Krishnan

Dr.Kusuma Bhat

Mr.M.S.J.Nayaka

Dr.G.Purushothama

Past Secretaries


Mr.M.S.J.Nayaka

Dr.Madhuri Gore

Past Treasurer


Mr.M.S.J.Nayaka

Dr.B.K.Yamini

Past EC members


Dr.S.Nikam

Mr.Neishe Mullackal

Mr.Guru Prasad

Ms.Roopa Yathiraj

Ms.Poornima Shenoy

Dr.N.Shivashankar

C G Praveen Kumar

Dr.Pradeep Y